Deskundig,
Laagdrempelig
en Klantvriendelijk
7

Afzien van alimentatie per SMS

De Voorzieningenrechter Zwolle-Lelystad heeft op 1 augustus 2012 bepaald dat je ook per SMS kunt afzien van je alimentatieaanspraken.

Hij overwoog:

De vraag die thans aan de voorzieningenrechter voorligt, is of voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat partijen zijn overeengekomen dat [eiser] niet meer hoeft te voldoen aan zijn verplichting alimentatie te betalen voor het door het gerechtshof bij beschikking bepaalde bedrag.
Partijen kunnen ingevolge artikel 1: 157 BW bij overeenkomst afstand doen van de onderhoudsbijdrage die de een aan de ander na de echtscheiding verschuldigd is. Op een dergelijke overeenkomst zijn de gewone regels met betrekking tot overeenkomsten van toepassing. Dat betekent dat de overeenkomst in beginsel vormvrij is en tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Nu tussen partijen vaststaat dat [gedaagde] het in r.o. 2.3 geciteerde sms-bericht heeft verstuurd met de bedoeling de partneralimentatie te beëindigen en [eiser] dit aanbod heeft aanvaard, is de voorzieningenrechter van oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat [eiser] niet meer hoeft te voldoen aan zijn verplichting alimentatie te betalen voor het door het gerechtshof bij beschikking bepaalde bedrag. De voorzieningenrechter zal de vordering van [eiser] tot staking van de executie van de beschikking van 8 oktober 2008 dan ook toewijzen.

 

InformatiefAlgemene Voorwaarden         sitemap         links