Deskundig,
Laagdrempelig
en Klantvriendelijk
4

In beginsel geen (kinder)alimentatie tijdens faillissement

De Hoge Raad heeft op 12 oktober 2012 beslist dat een gefailleerde de rechter kan vragen om zijn alimentatieverplichting op nihil te zetten en dat de rechter er dan van dient uit te gaan dat de alimentatieplichtige niet over draagkracht beschikt om een onderhoudsbijdrage te betalen, zelfs niet als het kinderalimentatie betreft en ondanks dat de minderjarige behoefte aan alimentatie heeft.

De Hoge Raad had op 18 november 2011 al een soortgelijke beslissing genomen ten aanzien van iemand in een schuldsanering.

Onder het faillissementsbeslag valt niet alleen het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring maar ook hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft. Dat betekent dat, indien een failliet inkomsten zou verwerven, deze ook onder het faillissementsbeslag vallen. Indien de schuldenaar tijdens het faillissement inkomen heeft, is het vrij te laten bedrag 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Dit vrij te laten bedrag is volgens de Hoge Raad echter niet bedoeld om de schuldenaar in staat te stellen aan zijn alimentatieverplichtingen te voldoen maar om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Er is echter een uitzondering mogelijk. Mocht de failliet zelfstandig inkomen hebben kan de rechter-commissaris in diens faillissement op grond van art. 21, aanhef en onder 2 van de Faillissementswet een bedrag bepalen dat buiten het faillissement valt. Van dat bedrag zou dat alimentatie betaald kunnen worden. Het betreft hier echter een discretionaire bevoegdheid van de rechter-commissaris en geen plicht. De alimentatierechter mag ook niet op een mogelijke beslissing van de rechter-commissaris vooruit lopen volgens de Hoge Raad.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op vragen inzake voorrang van kinderalimentatie bij faillissement en schuldsanering naar aanleiding van de genoemde beschikking van de Hoge Raad van 18 november 2011 onder meer het volgende geantwoord:

“Heeft de alimentatieschuldenaar zoveel schulden dat hij in het geheel geen betalingsverplichtingen meer kan voldoen en wordt hij failliet verklaard, dan biedt een wettelijk voorrecht voor de kinderalimentatie weinig soelaas (...). Het ligt veeleer in de rede dat de alimentatieplichtige voor de duur van het faillissement nihilstelling van de kinderalimentatie vraagt. Hij of zij heeft dan immers geen draagkracht meer. In een situatie van schuldsanering heeft een wettelijk voorrecht voor de kinderalimentatie, hoe sympathiek ook, eveneens weinig praktisch nut.“

InformatiefAlgemene Voorwaarden         sitemap         links