Deskundig,
Laagdrempelig
en Klantvriendelijk
3

Buitengerechtelijke incassokosten

Op 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. 
Wat houdt deze wet in?
De wet geeft een aanvulling op de wettelijke schadevergoedingsregeling. Op grond van de bestaande regeling kan een vergoeding van de kosten van incasso van een vordering van een debiteur worden gevorderd, voor zover die kosten tenminste in redelijkheid zijn gemaakt en redelijk van omvang zijn.

In artikel 2 van deze wet wordt een staffel gegeven. Dit artikel luidt.

 1. De vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel 96 lid 2, onder c van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
  bedraagt:

  - 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;

  - 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;

  - 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;

  - 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

  - 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775

 2. De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste € 40.

 3. De vergoeding wordt verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968
  indien de schuldeiser voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968
  ter zake waarvan op grond van die wet omzetbelasting is verschuldigd en de schuldeiser de hem in rekening gebrachte omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen en zulks nadrukkelijk verklaart en verklaart dat de kosten in verband daarmee zijn verhoogd.

Werkzaamheden die dienen ter voorbereiding van een gerechtelijke procedure komen niet voor vergoeding in aanmerking. Op grond van de nieuwe wet bovendien alleen aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten als, nádat de debiteur met de betaling formeel in verzuim is:

-  tenminste één aanmaning is gestuurd, waarin een termijn van tenminste veertien dagen is gesteld beginnende op de dag ná verzending van de aanmaning, en;

-  waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling (waaronder de voor verdere incasso verschuldigde wettelijke vergoedingen) worden genoemd, alsmede;

-  betaling binnen de gestelde termijn uitblijft. 

Voor zover de debiteur een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon die een onderneming drijft, is de nieuwe wet van regelend recht. Dit betekent dat partijen contractueel van de wettelijke regeling mogen afwijken. Is de debiteur echter een consument, dan is de nieuwe wettelijke regeling van dwingend recht en zijn alle afspraken die nadeliger zijn voor de consument nietig. 

Boetes vallen, in ieder geval naar de letter, niet onder de nieuwe wettelijke regeling. Als de boete wordt gesteld op de enkele vertraging in de nakoming (te late betaling), dan kan deze worden gevorderd náást betaling van de hoofdsom en de buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet. 

InformatiefAlgemene Voorwaarden         sitemap         links