Deskundig,
Laagdrempelig
en Klantvriendelijk
2

Loonsverlaging, kan dit zo maar?

Ja en nee, een typisch antwoord van een jurist.

Uitgangspunt moet zijn dat de tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken niet tussentijds gewijzigd kunnen worden. Desondanks is een loonsverlaging in beginsel mogelijk maar daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Een eerste mogelijkheid is als de werkgever en de werknemer het erover eens zijn geworden. Dat behoeft weinig uitleg.

Een tweede mogelijkheid wordt gegeven als in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat loonsverlaging toelaatbaar is (het wijzigingsbeding van artikel 7:613 BW). Uit dit artikel vloeit voort dat de werkgever slechts een beroep kan doen op een wijzigingsbeding indien dat beding schriftelijk is overeengekomen en de werkgever bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Het wordt echt spannend als er niets is overeengekomen en de werkgever de loonsverlaging toch wil doordrukken.

Uit artikel 7:611 BW volgt dat goed werkgeverschap en goed werknemerschap kunnen leiden tot een wijziging van de contractuele verhouding. Daarvoor is nodig dat is onderzocht of de werkgever daarin als goed werkgever aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden, en of het door hem gedane voorstel redelijk is (HR 11 juli 2008, JAR 2008, 204).

Bij elke eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden moet de werkgever onderzoek doen naar de noodzaak van de maatregel. De werkgever moet daarbij ook bekijken of er minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn. Bij een loonsverlaging is die onderzoeksplicht zwaarder dan bij wijziging van andere voorwaarden.

De Hoge Raad heeft overwogen dat de verplichting die op werkgever en werknemer rust zich over en weer als een goed werkgever respectievelijk een goed werknemer te gedragen, wat de werknemer betreft meebrengt dat hij op redelijke voorstellen van de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd (vgl. HR 26 juni 1998, NJ 1998, 767 en HR 14 november 2003, NJ 2004, 138).

De werknemer kan aanvoeren dat hij zich geen loonsverlaging kan permitteren omdat zijn hele loon volledig opgaat aan de kosten voor levensonderhoud. Hij moet dit natuurlijk wèl onderbouwen.

De rechter kan dan beslissen dat het belang van de werknemer, het overeengekomen loon, groter is dan het belang van de werkgever.

Kortom: eenzijdige loonsverlaging is mogelijk maar is aan strenge voorwaarden gebonden. Werknemer wees op uw hoede.

InformatiefAlgemene Voorwaarden         sitemap         links