Deskundig,
Laagdrempelig
en Klantvriendelijk
11

Recht op contra-expertise bij uithuisplaatsing

Uitgangspunt van artikel 810a lid 2 Rv is dat ouders van minderjarigen in de gelegenheid moeten worden gesteld in een zaak over een maatregel van jeugdbescherming de stellingen van de verzoekende instantie gemotiveerd te weerspreken, nu een dergelijke maatregel wezenlijk ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer en het familie- en gezinsleven. Een verzoek tot toepassing van artikel 810a lid 2 Rv moet dan ook in beginsel worden toegewezen. Dat een rechter zich op basis van de stukken en het verhandelde ter mondelinge behandeling reeds voldoende voorgelicht acht, en er daarom geen noodzaak zou bestaan om een dergelijk onderzoek te gelasten, rechtvaardigt niet de afwijzing van een verzoek op de voet van artikel 810a lid 2 Rv (zie HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632).

InformatiefAlgemene Voorwaarden         sitemap         links