Deskundig,
Laagdrempelig
en Klantvriendelijk
1

De wondere wereld van het erfrecht

Als er geen testament is wordt er verdeeld volgens de wettelijke regels. Als er een langstlevende echtgenoot of echtgenote is, zal de erfenis inclusief eventuele schulden in zijn geheel naar de langstlevende ouder gaan. Dit alles is in de wet zo opgenomen om de langstlevende ouder zo verzorgd mogelijk achter te laten. De kinderen krijgen wel een vordering op de langstlevende ouder, maar hebben geen recht op het bezit van goederen. Het is ook de ouder die de erfenis minus schulden opgeeft voor de successierechten. De vordering van de kinderen op de langstlevende wordt met de betaalde successierechten verminderd, als de langstlevende deze erfbelasting van de kinderen zelf betaalt. De vordering geeft de kinderen recht op rente, als ten minste niet anders wordt afgesproken. Deze rente kan bij de vordering worden bijgeschreven. Overigens kunnen via de notaris de regels van de wettelijke verdeling ook ongedaan worden gemaakt. De langstlevende mag ongestoord voortleven en gebruik maken van het vermogen, maar moet daarbij rekening houden met de vordering die de kinderen op de langstlevende hebben.

Een ouder kan zijn kind in zijn testament echter onterven. Toch kan het kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is de legitieme portie. Deze legitieme portie kan alleen uit geld bestaan. Het onterfde kind heeft geen recht op goederen uit de erfenis. Hij is ook geen erfgenaam maar slechts schuldeiser.

Maar een kind kan een onterving ook zo laten en geen beroep doen op zijn legitieme portie. Er is geen plicht, en het recht vervalt na vijf jaar automatisch.

De legitieme portie van een kind is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft. In het huidige erfrecht is het legitieme deel gesteld op 50% van wat een kind zou erven, als er geen testament zou zijn opgemaakt.

In art. 4:65 BW wordt bepaald dat de legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen der nalatenschap, vermeerderd met de in aanmerking te nemen giften en verminderd met bepaalde schulden der nalatenschap. Onder waarde van de goederen der nalatenschap wordt verstaan de waarde van de goederen onmiddellijk na het overlijden van de erflater. Dat kan vervelend uitpakken als bijvoorbeeld een woning layter wordt verkocht in een tijd van recessie. De legitimaris kan onder bepaalde omstandigheden dan zelfs beter af zijn dan een gewone erfgenaam omdat hij niet in bepaalde kosten mee hoeft te delen en hij geen last heeft van de waardedaling van de woning, het tijdstip van overlijden is immers doorslaggevend. Er wordt al gepleit voor een aanpassing van voornoemd artikel maar dat zal in ieder geval nog een tijdje op zich laten wachten.

Wie zijn in dit kader kinderen:

- kinderen die tijdens het huwelijk van de erflater zijn geboren;

- kinderen die zijn erkend door de erflater;

- kinderen die door de man zijn erkend en zijn geboren uit een geregistreerd partnerschap;

- geadopteerde kinderen;

- kinderen van wie het gerechtelijk vaderschap is vastgesteld.

Een kindsdeel ontstaat pas bij overlijden en niet eerder. Een kind kan zijn kindsdeel ook niet zomaar opeisen als de langstlevende hertrouwt of het geld opmaakt. Wèl kan een kind naar de kantonrechter stappen als de overblijvende echtgenoot alles lijkt te verbrassen. De kans op succes is echter niet groot.

InformatiefAlgemene Voorwaarden         sitemap         links