Deskundig,
Laagdrempelig
en Klantvriendelijk

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Advocatenkantoor Jonkergouw en een cliënt, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Artikel 1 De zaak

a. Het advocatenkantoor accepteert het verzoek tot dienstverlening van cliënt door correspondentie te voeren waarin de in de administratie van het advocatenkantoor geregistreerde naam van de zaak en het dossiernummer tot uiting komen.

b. De adviezen en werkzaamheden van het advocatenkantoor hebben een adviserend karakter. Op grond van de aard van de werkzaamheden van het advocatenkantoor en de subjectieve beoordelingsaspecten, welke daarbij steeds een rol spelen, beperkt het advocatenkantoor haar aansprakelijkheid ten aanzien van haar werkzaamheden zoals hierna omschreven in artikel 8.

c. Het advocatenkantoor bepaalt de wijze waarop haars inziens de opdracht dient te worden uitgevoerd. Het advocatenkantoor heeft de plicht desgevraagd cliënt tevoren op de wijze, waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, in te lichten tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

d. Het advocatenkantoor is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met cliënt de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden indien dit haars inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

Artikel 2 Het honorarium

a. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomsten van de opdracht.

b. Het honorarium wordt bepaald aan de hand van twee elementen: een basisuurloon ter grootte van € 195,-- per uur exclusief omzetbelasting alsmede het aantal aan de zaak bestede uren.

c. Indien om welke reden dan ook de kostprijs waarop het basisuurloon is gebaseerd na het tot stand komen van deze overeenkomst moet worden verhoogd zal het advocatenkantoor een voorstel tot verhoging aan cliënt kenbaar maken die vervolgens kan instemmen of afwijzen. Bij afwijzing is het advocatenkantoor gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen.

d. Bij gebleken on- of minvermogendheid van cliënt bestaat de mogelijkheid dat aan cliënt vanwege de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging wordt verleend. Indien een dergelijk verzoek door de Raad wordt gehonoreerd dient cliënt de door de Raad bepaalde eigen bijdrage aan het advocatenkantoor te voldoen, vermeerderd met (een evenredig deel van) de kosten zoals bijvoorbeeld griffierechten of andere verschotten. Het nalaten een dergelijk verzoek te doen dan wel afwijzing daarvan geeft cliënt nimmer enige aanspraak op het advocatenkantoor, tenzij een en ander een gevolg is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van het advocatenkantoor.

e. Partijen kunnen overeenkomen dat de behandeling van deze zaak niet op basis van gefinancierde rechtshulp zal plaatsvinden, onverschillig of cliënt daarvoor in aanmerking zou kunnen komen.

Artikel 3 Inrichting en onderdelen van de declaratie

a. De totaal aan de zaak bestede uren of gedeelte van uren, wordt door het advocatenkantoor in het dossier terzake de zaak bijgehouden, inclusief aantekeningen over de aard van de verrichte werkzaamheden.

b. De declaratie wordt -naast het noemen van de werkzaamheden en de totaal te declareren tijd alsmede het daarbij behorende honorarium zoals hiervoor bedoeld in artikel 2 en 3.a.- over het algemeen tevens opgebouwd uit werkzaamheden door derden, verschotten en omzetbelasting. Werkzaamheden door derden betreffen o.a. werkzaamheden door een deurwaarder. Verschotten zijn de door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven zoals o.a. griffierechten, leges en vervoerskosten. Voor verschotten welke moeilijk gespecificeerd kunnen worden, zoals hogere dan gebruikelijke kosten voor: porti, telefoon, fotokopieën e.d., wordt een vast percentage van vijf procent van het gedeclareerd honorarium in rekening gebracht. De reistijd wordt gebaseerd op het basisuurloon, de reiskosten worden als verschotten gedeclareerd.

Artikel 4 Betaling

a. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij op de declaratie een andere termijn staat vermeld. Indien cliënt niet binnen deze termijn betaalt, is zij van rechtswege in verzuim en heeft het advocatenkantoor zonder enige ingebrekestelling het recht cliënt over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijk rente vanaf de vervaldag van de betreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel door het advocatenkantoor gemaakt in een gerechtelijke procedure als daaraan voorafgaand in een buitengerechtelijke actie zijn voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, zij het met een minimum van € 250,-.

b. Het advocatenkantoor is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

c. Indien een of meerdere declaraties door cliënt niet worden betaald is het advocatenkantoor gerechtigd al haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken, zonder daarmede op enige wijze jegens cliënt schadeplichtig te worden.

d. Betalingen die vanwege cliënt aan het advocatenkantoor plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van cliënt nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.

e. Cliënt machtigt middels ondertekening van deze overeenkomst het advocatenkantoor onherroepelijk om geldbedragen welke te zijnen gunste door cliënt of door derden worden overgemaakt op de derdenrekening van het advocatenkantoor, ten gunste van de kantoorrekening van het advocatenkantoor over te boeken ter betaling van schulden van cliënt aan het advocatenkantoor.

f. Indien cliënt of het advocatenkantoor een gegeven opdracht intrekt, om welke reden dan ook, is cliënt gehouden, naast de reeds verschenen declaraties, het aan het advocatenkantoor nog verschuldigde, te declareren, honorarium c.a. alsmede de door het advocatenkantoor gemaakte kosten te vergoeden, ook indien het honorarium en de kosten vallen na het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst.

g. Geschillen van welke aard dan ook, geven cliënt nimmer het recht betaling van declaraties te weigeren en/of op te schorten dan wel om welke reden dan ook te verrekenen.

Artikel 5 Garantie

a. De overeenkomst tussen cliënt en het advocatenkantoor dient als een inspanningsverbintenis te worden aangemerkt.

b. Het advocatenkantoor garandeert dat zij haar diensten en werkzaamheden naar beste kunnen door haar medewerker(s) laat verrichten, met inachtneming van de in de beroepsuitoefening van advocaten gebruikelijke regels.

c. Het advocatenkantoor staat niet in voor de juistheid van de door cliënt aan het advocatenkantoor verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door cliënt (ook al zijn deze volledig te goeder trouw verstrekt) kan het advocatenkantoor aanleiding geven de overeenkomst te ontbinden.

d. Het advocatenkantoor is verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige informatie. Behoudens tegenbewijs wordt het advocatenkantoor geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

Artikel 6 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door het advocatenkantoor niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7 Klachten

a. Klachten naar aanleiding van ontvangen declaraties van het advocatenkantoor dienen onder opgave van de klachten schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na het versturen van de declaratie. Klachten over behandeling van de zaak dienen schriftelijk te geschieden binnen 14 dagen nadat cliënt reden(en) kent, of behoort te kennen, om te klagen.

b. Ieder recht van klagen vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen.

c. Klachten geven cliënt nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

a. Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor de schade, welke als rechtstreeks gevolg van een fout van het advocatenkantoor en in het bijzonder van een persoon bij haar werkzaam is ontstaan tenzij aantoonbaar is dat de fout onder de desbetreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtname van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had dienen te worden vermeden.

b. Aansprakelijkheid van het advocatenkantoor is beperkt tot de maximale uitkeringen waarop de door het advocatenkantoor afgesloten beroepsaansprakelijk-heidsverzekering aanspraak geeft. Deze verzekering voldoet aan de desbetreffende verordening van de Nederlandse Orde van Advocaten. Schaden tot een bedrag van € 2.500,- zijn voor eigen risico van cliënt.

c. Cliënt vrijwaart het advocatenkantoor uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden en/of te lijden.

Artikel 9 Duur en beëindiging van de opdracht

a. De opdracht geldt voor onbepaalde tijd en is op alle door cliënt vóór ondertekening van deze overeenkomst gegeven en door het advocatenkantoor geaccepteerde opdrachten (zaken) alsmede op alle verdere opdrachten (zaken) welke als een (nieuwe) zaak kunnen worden aangemerkt ook al is er tijd verstreken tussen de uitvoering van deze zaak en het accepteren van andere zaken.

b. Zowel cliënt alsook het advocatenkantoor hebben het recht de opdracht schriftelijk, al of niet met onmiddellijke ingang, te beëindigen. De desbetreffende brief dient per aangetekende post te worden verstuurd tenzij tussen cliënt en het advocatenkantoor een schriftelijke beëindigingsovereenkomst is gesloten.

c. Artikel 4 blijft ook na beëindiging van de opdracht van toepassing.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid opdracht

Het advocatenkantoor is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, welke niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, van alle informatie die haar door de cliënt ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten, een en ander voorzover van vertrouwelijke aard. Daartoe behoren niet deze voorwaarden zodat het het advocatenkantoor vrij staat de inhoud van deze voorwaarden kenbaar te maken aan derden, inclusief verzekeraars en rechterlijke instanties, of daarvan kopieën te maken en aan derden, inclusief verzekeraars en rechterlijke instanties, ter beschikking te stellen.

 

Privacyverklaring

 

Door gebruik te maken van de diensten van Advocatenkantoor Jonkergouw  stemt u in met de verwerking door Advocatenkantoor Jonkergouw van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Advocatenkantoor Jonkergouw van de persoonsgegevens van derden die u aan Advocatenkantoor Jonkergouw verstrekt.                                                                               

 

Advocatenkantoor Jonkergouw is gevestigd aan de Reigersbekstraat 21 te 5262 DC Vught en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17241376.

 

Advocatenkantoor Jonkergouw verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Advocatenkantoor Jonkergouw de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn (raadslieden van) wederpartijen in het dossier dat Advocatenkantoor Jonkergouw voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van Advocatenkantoor Jonkergouw mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener, rechterlijke instanties en de Raad voor Rechtsbijstand. Advocatenkantoor Jonkergouw verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Advocatenkantoor Jonkergouw verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

 

Advocatenkantoor Jonkergouw wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Advocatenkantoor Jonkergouw haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

 

Advocatenkantoor Jonkergouw bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Advocatenkantoor Jonkergouw de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 5 (vijf) jaren na het eindigen van de dienstverlening door Advocatenkantoor Jonkergouw.

 

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Advocatenkantoor Jonkergouw bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op jonkergouw@jotra.nl. Advocatenkantoor Jonkergouw zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Advocatenkantoor Jonkergouw haar dienstverlening aan u staken.

 

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Advocatenkantoor Jonkergouw de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Advocatenkantoor Jonkergouw kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via jonkergouw@jotra.nl. Advocatenkantoor Jonkergouw zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Advocatenkantoor Jonkergouw uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


InformatiefAlgemene Voorwaarden         sitemap         links